Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju

Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny ważne dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy. W Polsce wyznaczonych zostało oficjalnie 505 obszarów (18% pow. kraju). Kolejnych kilkaset jest konsultowanych.
Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju„Powstanie sieci obszarów chronionych Natura 2000 spotkało się w Polsce z różnym przyjęciem – mówi Krzysztof Kamieniecki z Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) - Wciąż brakuje informacji o celach ich powoływania i wiedzy o zasadach ich użytkowania, dlatego też Instytut na rzecz Ekorozwoju systematycznie realizuje projekty promujące koncepcję Natura 2000.“

Realizowane przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju projekty oparte są na założeniu, że podstawowym elementem powodzenia realizacji programu jest wiedza o jego istocie oraz poszerzenie świadomości społecznej w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach objętych ochroną oraz w ich otoczeniu. Wiedzę na te tematy InE gromadzi i przekazuje do szerokiego kręgu odbiorców – do każdego, kto chce więcej wiedzieć o nowej formie ochrony przyrody w Polsce.

Głównym narzędziem komunikacji z odbiorcami projektu jest utworzony w roku 2005 portal „Natura 2000 a turystyka”. Bieżący projekt – rozpoczęty w kwietniu – nosi tytuł: „Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju", adresowany jest, jako program edukacyjny, przede wszystkim do młodzieży gimnazjalnej i branży turystycznej.

Portal Natura 2000 zawiera materiały, które w nowoczesnej szkolnej praktyce będą mogły być wykorzystane do prowadzenia atrakcyjnych lekcji – z wykorzystaniem tzw. e-szkoleń dostępnych na portalu. Inne materiały, jak katalog obszarów Natura 2000 czy dobre przykłady (Skorzystać na Naturze 2000) oraz Poradnik dla nauczycieli, pomagają w rozszerzeniu programu o nowe treści i metody dotyczące współczesnych zagadnień ochrony środowiska.

Portal zawiera informacje przydatne dla wielu potencjalnych adresatów: począwszy od administracji regionalnej i lokalnej, poprzez regionalne i lokalne organizacje turystyczne, aż po biura turystyczne. Opisy walorów turystycznych każdego z obszarów Natura 2000 są dorobkiem InE jedynym w swoi rodzaju – takiego pełnego katalogu można by lepiej się dopracować wspólnie z branżą turystyczną.

Również przykłady działalności turystycznej prowadzonej w granicach lub w bezpośrednim sąsiedztwie trenów będących pod ochrona mogą być pomocne w dostrzeganiu nowej szansy a nie bariery rozwoju produktu turystycznego w regionach przyrodniczo wrażliwych. Dzięki portalowi, zarówno indywidualne osoby jak i instytucje, będą mogły bardziej świadomie prowadzić swoją działalność. Może to być także sam turysta, który trafi na dany teren dzięki opisowi znalezionemu na Portalu InE.

Natura 2000 to nieodkryte możliwości ... Natura 2000 to nieodkryte możliwości ...
dla ekologii i dla ekonomii dla ekologii i dla ekonomii


Wiele zebranych przez Instytut przykładów dowodzi, że przedsiębiorcze osoby zdołały dostrzec te korzyści i prowadzą intratne przedsięwzięcia o profilu turystycznym.

W społeczeństwie polskim istnieje zainteresowanie siecią, jeżeli nie zawsze podyktowane "ekologiczną" świadomością, to życiowymi sprawami, w tym możliwością uprawiania turystyki i rekreacji w obiektach chronionych. Część z obszarów Natura 2000 powstała w powiązaniu ze znanymi parkami narodowymi, krajobrazowymi, rezerwatami. Wiele z tych obszarów jest jednak utworzonych w miejscach niechronionych dotychczas, „dziewiczych” pod względem szerszej znajomości ich walorów przyrodniczych. W tych sytuacjach, przed władzami lokalnymi, promotorami turystyki otwiera się szansa na nowy wizerunek gminy, powiatu, czy wsi. Jeśli o tym jeszcze nie wiedzą, podpowiedzieć im to może młodzież szkolna korzystająca z materiałów Instytutu na rzecz Ekorozwoju.


Źródła: Natura 2000 a turystyka
Informacja prasowa Instytutu na rzecz Ekorozwoju