Odpady niebezpieczne: baterie

Baterie i akumulatory małogabarytowe stanowią coraz poważniejszą część odpadów poużytkowych w naszych gospodarstwach domowych. Najczęściej wyrzuca się je z odpadami komunalnymi. Tymczasem powinny być odzyskiwane. Szczególnie że dzisiaj już istnieje naprawdę bardzo wiele punktów zbiórki, nawet na naszych osiedlach czy w szkołach i biurach.

Baterie nie powinny trafiać na wysypiska razem ze zwykłymi śmieciami, a tym bardziej zalegać w naszych ogrodach czy kompostach. Na rynku jest wiele wyspecjalizowanych organizacji odzysku, które bezpłatnie odbierają szkodliwe odpady z naszych posesji. A następnie poddają je recyklingowi, czyli odzyskowi materiałów pierwotnych. Największa masa odpadów niebezpiecznych powstaje w wyniku działalności przemysłu, ale udowodniono, że odpady niebezpieczne lądują nierzadko w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, w których stanowią ok. 2 % masy. Wyodrębnione w wyniku procesu sortowania i niezmieszane z innymi rodzajami odpadów baterie należy klasyfikować pod właściwym kodem w podgrupie 16 06. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe są odpadami niebezpiecznymi. Zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego, m.in. nikiel, kadm, ołów, lit czy rtęć. Uszkodzenie powłok baterii spowodować może wyciek niebezpiecznego dla zdrowia chlorku tionylu SOCl2. Stopień szkodliwości zależy od składu chemicznego, rodzaju i wielkości emisji, cech fizycznych i innych właściwości przedmiotów. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych, w służbie zdrowia, siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w instytucjach kulturalnych. Przez wykorzystywanie energii z baterii w praktycznie każdym rodzaju działalności ponosimy odpowiedzialność za to, co się z nimi później dzieje.

Energetycznie - bateryjnie Energetycznie - bateryjnie

Rodzaje baterii - podstawowe pojęcia

ogniwo galwaniczne - układ elektrochemiczny składający się z dwóch półogniw (anody i katody), graniczących ze sobą w taki sposób, że po połączeniu elektrod przewodnikiem możliwa jest wymiana elektronów będąca wynikiem zachodzących w półogniwach procesów chemicznych

bateria - jedno lub kilka ogniw galwanicznych, w których na półogniwach zachodzą nieodwracalne procesy chemiczne (ogniwo jednorazowego użytku)

akumulator - jedno lub kilka ogniw galwanicznych, w których na półogniwach zachodzą odwracalne procesy chemiczne (ogniwo wielokrotnego użytku)

Ustawa z 11 maja 2001 roku (Dz.U. Nr 63, poz. 639) określa obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, co oznacza, że wszyscy importerzy oraz producenci wprowadzający na rynek baterie i akumulatory są zobowiązani do zebrania i poddania odzyskowi/ recyklingowi pewnej części wprowadzonego na rynek towaru. Gdy nie dopełnią tego obowiązku muszą zapłacić wysoką opłatę produktową. Działalność organizacji odzysku polega na przejmowaniu obowiązków importerów i producentów w zakresie uzyskania wymaganych rocznych poziomów odzysku i recyklingu baterii i akumulatorów.

Baterie różnią się bardzo wyraźnie kształtem (cylindryczne, prostokątne, płytkowe), wielkością (R06, R03, R0, R4, R6, R10, R12, R14, R17, R20, R26, R40, R44, R51, F 15, F16, F20, F24, F30, F40 S4, S6, S10 itp.); składem chemicznym (cynkowo-węglowe ZnC, cynkowo-manganowe Zn-Mn (Al), niklowo-kadmowe Ni-Cd, niklowo-wodorkowe Ni-MH, cynkowo-powietrzne Zn-O2, litowe, litowo-jonowe Li-ion).

Podstawowe kody baterii i akumulatorów: (stosowane przez recyklerów)
160602*- baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
160603* - baterie zawierające rtęć
160604- baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)
160605 - inne baterie i akumulatory
200133* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 i 160603 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133*

Źródła: PMS BARTNICKI O.O., REBA S.A.
Tekst ukazał się na serwisie w 2009 roku, opracowanie: Redakcja Mój Ogrodnik