Odpowiedzialność a współpraca z NGO w opinii biznesu

Mamy przyjemność przedstawić wyniki badania pt. „Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne”. Celem badania była identyfikacja stanu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami uznanymi w Polsce za społecznie odpowiedzialne i organizacjami pozarządowymi oraz sposobu jej postrzegania przez menedżerów odpowiadających za zaangażowanie społeczne w firmach.
Więcej o polskim CSR-e

Badanie przeprowadziła niezależna ekspertka i współpracownik GoodBrand & Company Polska, Marta Karwacka. Projektując badanie starała się znaleźć odpowiedzi na kilka kluczowych pytań:
Jakie motywacje kierują przedsiębiorstwami, decydujących się na współpracę z NGO,
• jakie osiągają dzięki niej korzyści,
• jakie dostrzegają bariery w efektywnej współpracy,
• czy bardziej wartościowa jest krótko - czy długofalowa współpraca.


Badaniem zostało objętych 150 przedsiębiorstw wyróżnionych w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2010”. Badanie, które przebiegało dwustopniowo zostało zrealizowanie w okresie V 2011 - IV 2012 r. Wykorzystano w nim jakościowe oraz ilościowe metody badawcze. Pierwszym stopniem było przeprowadzenie 6-ciu pogłębionych wywiadów indywidualnych z, wybranymi na bazie kryteriów badania, menedżerami CSR. Następnie do osób odpowiedzialnych za CSR w firmach wyróżnionych przez Raport rozesłano drogą elektroniczną instrument badawczy i ostatecznie uzyskano 51 wypełnionych kwestionariuszy.

Z badania wynika, że przedsiębiorstwa uznane w Polsce za społecznie odpowiedzialne przeważnie realizują swoje działania we współpracy z organizacjami społecznymi, a sektor biznesu traktuje NGO jako kluczowego partnera w realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, selekcjonując potencjalne podmioty do współdziałania, ważąc ryzyka, doceniając ich kompetencje oraz doświadczenia. Jedną z istotnych barier współpracy jest m.in. obawa przed koniecznością asekuracji potencjalnych niepowodzeń.


Wnioski płynące z badania wskazują, że przedsiębiorstwa coraz przychylniej spoglądają w kierunku trzeciego sektora, który z kolei rozwija inne niż finansowe zaangażowania biznesu w projekty społeczne, a przy tym odbywa się zmiana w relacji w kierunku partnerskiej współpracy. Zmiana ta, jak każda zmiana postaw następuje powoli, wymaga pracy po każdej ze stron, ale wiele wskazuje na to, że niesie trwałe efekty.

Info: GoodBrand & Company