Techniczne i prawne aspekty ochrony środowiska w firmie

W każdej firmie w ramach już funkcjonującego systemu zarządzania można rozpoznać kwestie dotyczące ochrony środowiska. Te wybrane tematy są składową ekologicznego zarządzania CSR i - w zależności od podejścia w firmie - mogą stanowić balast lub świadczyć o przewadze konkurencyjnej.
Ślimak winniczek Nawet najmniejsze stworzenia sa ważne
Dobrze dopasowane składniki Dobrze dopasowane składniki
Wielokulturowość i wielobarwność Wielokulturowość i wielobarwność


Ochrona środowiska w przedsiębiorstwach spoza branży ekologicznej (do której można zaliczyć m.in. przemysł śmieciowy, recykling, urządzenia energooszczędne, energetykę, doradztwa środowiskowego, czy chociażby wydawnictwa branżowe ekologiczne), jest traktowana z reguły marginalnie.

Większość z problemów, które można przypisać do zarządzania ochroną środowiska w biznesie jest rozwiązywanych przez działy zajmujące się tymi kwestiami ad hoc. Dlatego też gospodarka odpadami jest domeną administracji, dla której stanowi dodatkowy obowiązek, makulatura kwestią kolportażu lub logistyki, które często nie widzą szans na zysk z zajęcia się tymi kwestiami, a prawne obowiązki przedsiębiorcy nie mają priorytetu w natłoku innych ważniejszych spraw. Zbiorcze potraktowanie wszystkich możliwych spraw dotyczących ochrony środowiska w ramach przedsiębiorstwa jest wysiłkiem, który ze względów strategicznych, organizacyjnych oraz logistycznych dopiero w ramach rozwoju spółki może zostać zrealizowany. W każdej firmie w ramach już funkcjonującego systemu zarządzania można rozpoznać kwestie dotyczące ochrony środowiska. Te wybrane tematy są składowa ekologicznego zarządzania CSR:

(A) Papier
Pytania o ekologię pojawiają w dwóch grupach tematycznych:
- Produkcja i zadrukowanie papieru gazetowego;
- Obieg i zużycie papieru kserograficznego w postaci dokumentów biurowych;

Potencjalne problemy ekologiczne:
- Miejsce pochodzenia papieru – włókien drzewnych (legalność);
- Certyfikowanie papieru;
- Papier z makulatury – udział w całych zamówieniach i promocja tego typu działań ekologicznych;
- Racjonalne i efektywne zużycie papieru wszelakiego.

(B) Gospodarka odpadami
- Odpady z powierzchni biurowych
- Odpady produkcyjne (skrawki i makulatura, opakowania)
- Cykl życia produktu
- System organizacji zbiórki selektywnej
- Recykling makulatury – promocja recyklingu

(C) Kolportaż i dystrybucja produktów
- Efektywność, oszczędność, sprawna organizacja
- Zwroty: co wyjedzie a co wróci na magazyn?

(D) Substancje szkodliwe
Sposób minimalizacji szkodliwego wpływu na otaczające środowisko?

(E) Energia
- Zużycie energii elektrycznej i cieplnej na powierzchni nieruchomości we wszelkich aspektach
- Zużycie energii elektrycznej i cieplnej w zakładach produkcyjnych
- Energochłonność urządzeń i procesów

(E) Woda
- Woda i ścieki na powierzchni biurowej
- Woda w procesach produkcyjnych
- Woda jako kosztowny i wyczerpywany surowiec

(F) Emisje gazów do atmosfery
- Emisje bezpośrednie dwutlenku węgla do atmosfery
- Emisja pośrednia (ekwiwalenty CO2) z zużycia energii elektrycznej zgodnie z danymi od dostawcy prądu
- Footprint – ekoodcisk gazety – cykl życia produktu

Katarzyna Dulko
więcej na temat Zarządzania ekologicznego w tym miejscu