Truskawka ozdobna 'Frel'

(łc. Fragaria hybrida 'Frel')
Nazwa rodzajowa: Truskawka (łc. Fragaria)
Truskawka ozdobna 'Frel'