Spływ kajakiem wzdłuż Pilicy - trasa koło Tomaszowa Mazowieckiego

Dolina Pilicy – jako obszar o kodzie PLB140003 i powierzchni 31 tys. ha stanowi w ramach sieci Natura 2000 obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia). Nie przeszkadza to jednak w aktywnej turystyce rzecznej.


Część 1.

Dolina Pilicy – jako obszar o kodzie PLB140003 i powierzchni 30833 ha jest chroniony w ramach sieci Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia).

Obszar obejmuje 80 km linii brzegowej rzeki Pilicy do jej ujścia przy Wiśle. Koryto rzeki ma szerokość do 150 m, jej dolina nie przekracza 5 km szerokości. Ponieważ Pilica silnie meandruje, co chwilę występują pokaźne starorzecza, czy wyspy. Można też zaobserwować ławice i wydmy piaskowe. Znaczną część terenu doliny zajmują łąki i pastwiska.


Największą atrakcją terenów wokół rzeki jest przyroda. Można spacerować po lasach dawnej Puszczy Pilickiej lub nad brzegiem Pilicy, łowić ryby, prowadzić obserwacje ornitologiczne lub kąpać się przy płytkim brzegu, szczególnie przy piaszczystych plażach.

Miejscowości wokół Pilicy mają charakter letniskowy, co oznacza, że ponad połowa ich zabudowy to budynki zamieszkałe tylko latem przez mieszkańców większych miast. Nie ma tu dużych zakładów przemysłowych, jest za to znaczny procent powierzchni leśnej i zadrzewionej, co przesądza o czystości środowiska. Dlatego atrakcją tutejszych gmin wiejskich są oczywiście szlaki turystyczne połączone np. ze spływem kajakowym.

Do ostoi Doliny Pilicy można dotrzeć własnym środkiem transportu, komunikacją autobusową lub kolejową. Przez obszar i w jego pobliżu przechodzi znakowany szlak turystyczny oraz ścieżka rowerowa.

Część 2: Walory przyrodnicze Doliny Pilicy