Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania ekologicznego

Definicja CSR zgodnie z projektem standardu społecznej odpowiedzialności biznesu (ISO 26000) to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowania, które przyczyniają się do rozwoju, zdrowia i dobrobytu społecznego. Artykuł z 2009 roku.
Środowisko przyjazne naturze i człowiekowi?

Gospodarka ma wielowymiarowy charakter. Fundament jej tworzy zintegrowana polityka zarządzania uwzględniająca w swych założeniach korzyści ekonomiczne wynikające z działań na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią. Całą budowlę wspierają trzy filary: Efektywność, Ekologia i Ekonomia.

Zarządzane proekologiczne, jako cześć nauki o zarządzaniu, jest stosunkowo nową dyscypliną. Z reguły stanowi element szerszego zagadnienia, jak np. ochrony środowiska, zarządzania jakością, czy zupełnie nowej dyscypliny, jaką jest nauka o społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatnie zagadnienie wynika z praktyki wielu firm na świecie, które ekologię stawiają jako jeden z priorytetów odpowiedzialnej strategii i działań.

Ekologia jest elementem szerszego spojrzenia na to, co i jak robi biznes. W literaturze przedmiotu nie ma wyraźnego rozróżnienia pojęć, określających konkretne zachowania proekologiczne przedsiębiorstw, dlatego w praktyce zamiennie stosowane są różne pojęcia. Zawsze jednak chodzi o podejmowanie działań mających uczynić firmę `lepszą`.

Pojęcia najczęściej używane to:
- CSR (z ang. corporate social responsibility) czyli społeczna odpowiedzialność biznesu;
- CR (z ang. corporate responsibility) czyli odpowiedzialność korporacyjna;
- corporate sustainability czyli rozwój zrównoważony w przedsiębiorstwie;
- corporate citizenship;
- corporate accountability;
czy najbardziej pojemne pojęcie: zrównoważony rozwój.

Energia słoneczna to przyklad ekoinowacyjności
Wszystko w rękach dobrych ludzi

W Polsce przyjęło się na określanie społecznej odpowiedzialności biznesu skrótu CSR i mówienie w kontekście CSR o kilku aspektach np. społecznych, etycznych, rynkowych czy ekologicznych. Niezależnie od miejsca realizacji zrównoważony rozwój ma trzy główne zintegrowane ze sobą filary: ekologiczny, społeczny i ekonomiczny, które mają znaczenie także w gospodarce rynkowej.

Zgodnie z tą koncepcją przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy różnych grup społecznych i interesy środowiska naturalnego.

Firmy stosują szereg praktyk, które można zaliczyć do CSR, m.in. ogłaszają polityki w obszarze zrównoważonego rozwoju, przygotowują i wdrażają wewnętrzne kodeksy dobrych praktyk, inicjują społeczne wydarzenia, czy raportują ww. działania. Coraz częściej firmy poddają się także niezależnym auditom, weryfikacji i certyfikacji. Bazowym założeniem jest tutaj proaktywne podejście firmy do zarządzania relacjami ze wszystkimi zainteresowanymi jej działalnością stronami.

Tekst i zdjęcia: Profesjonalny CSR , 2009